deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

參加國立宜蘭大學主辦花蓮縣有機農業整體規劃研習会

分享稻米出口實務以及稻米國際品牌化的市場商機

文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

台湾食品流通事情視察に


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2.jpg 3.JPG 5.jpg 7.JPG 8.jpg 9-1.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.JPG 19.JPG 20.jpg 21.JPG 22.JPG 23.JPG 29.jpg 30.JPG 31.jpg  


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 1.jpg 2.jpg 3.JPG 4.jpg 5-1.jpg 5-2.JPG 5.jpg 6.JPG 7.jpg 8.JPG 9.jpg 10.jpg 11.JPG 13.JPG 15.jpg 16-1.JPG 17.JPG 18.jpg  


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1-1.JPG 1-2.jpg 1.JPG 2.JPG 3.jpg 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.jpg 11.JPG 12-1.jpg 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG 16.jpg 17.JPG 18.JPG 19.JPG 20.JPG 21.JPG 22.JPG 23.JPG 24.JPG 26.jpg 27-1.jpg 27.JPG  


文章標籤

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

 

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1-1.jpg 1-2.jpg 1-3.jpg 1-4.jpg 2.jpg 3.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 11-1.jpg 11-2.jpg 12.jpg 13.jpg 13-1.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 18.jpg 24.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 31-1.jpg 31-2.jpg 31-3.jpg 31-4.jpg 32.jpg 33.jpg 33-1.jpg 33-2.jpg 33-3.jpg 34.jpg 40.jpg 43.jpg 45.jpg 50.jpg 51.jpg 54.jpg 55.jpg 61.jpg 62.jpg 63.jpg 64.jpg 64-1.jpg 65.jpg 67.jpg 68.jpg 69.jpg 70.jpg 71.jpg 72.jpg 76.jpg 76-1.jpg 80.jpg 81.jpg 81-1.jpg 81-2.jpg 82.jpg 83.jpg 84.jpg 90.jpg 91.jpg 91-1.jpg 91-2.jpg 92.jpg 0-1.jpg 1.jpg 96.jpg 97.jpg 98.jpg 99.jpg 101.jpg 93.jpg 94.jpg  


deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

山形置賜,上山地區有豐富的觀光資源及悠久的歷史背景.

四季風景各異,有牛肉,水果等各樣的美食.

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

DSC01036.JPG  

的一年開始了,為了帶給台灣顧客美味、安心、安全,最高品質的日本產稻米

deysan123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

1 23